شیلنگ های مخصوص فرآیند جوشکاری welding hoses
شیلنگ های مخصوص فرآیند جوشکاری welding hoses
شیلنگ های مخصوص فرآیند جوشکاری welding hoses

شیلنگ های مخصوص فرآیند جوشکاری welding hoses

  شیلنگ های مخصوص جوشکاری ساخت شرکت Trelleborg  عموما"جهت انتقال گازهایی همچون اکسیژن و استیلن در فرآیند جوشکاری و سیالاتی مانند گاز مایع (LPG)  در سیلندر های گاز ،گرمکن هامورد استفاده قرار می گیرند .این شیلنگ ها دارای انعطاف پذیری مناسب (مخصوصا" در دماهای پایین) ،مقاومت در برابر شعله آتش ، ضریب ایمنی و طول عمر بالا می باشند.

از جمله انواع این شیلنگ ها که در بردارنده مصارف فوق بوده و به کرات  در صنایع مختلف مذکور مورد استفاده قرار گرفته اند می توان به موارد ذیل به صورت اختصار اشاره نمود:

 

-شیلنگ با مدل PLUTON 20 BLUE

 

شیلنگی لاستیکی با لایه تقویتی نخی(جهت افزایش ضریب ایمنی)،سبک و انعطاف پذیر برای تامین اکسیژن درجوشکاری می باشد که دارای طول عمر مناسب و پوشش مقاوم در برابرجرقه های آتش بوده وشرایط جوی بر روی آن تاثیر مخرب نخواهد داشت. این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های   5 میلیمتر تا 20 میلیمتر ودر دمای 30- تا 80 درجه سانتیگراد تا فشار کاری 20 بارقابل استفاده می باشد.

 

- شیلنگ با مدل PLUTON 20 RED

 

شیلنگی لاستیکی با لایه تقویتی نخی(جهت افزایش ضریب ایمنی)،سبک و انعطاف پذیر برای انتقال استیلن درجوشکاری می باشد که دارای طول عمر مناسب و پوشش مقاوم در برابرجرقه های آتش بوده وشرایط جوی بر روی آن تاثیر مخرب نخواهد داشت. این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های   5 میلیمتر تا 20 میلیمتر ودر دمای 30- تا 80 درجه سانتیگراد تا فشار کاری 20 بارقابل استفاده می باشد.

 

- شیلنگ با مدل PLUTON 2G

 

شیلنگی لاستیکی با لایه تقویتی نخی(جهت افزایش ضریب ایمنی)،سبک و انعطاف پذیر جهت انتقال گاز مایع ( (LPG در مخازن،گرمکن ها و خطوط گاز و فرایند جوشکاری می باشد که قابلیت انتقال گاز استیلن را نیز در فرایند جوشکاری دارا بوده ودارای طول عمر مناسب و پوشش مقاوم در برابر شرایط جوی می باشد .این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های  6.3 میلیمتر تا 12.5 میلیمتر ودر دمای 30- تا 80 درجه سانتیگراد تا فشار کاری 20 بارقابل استفاده می باشد.

 

- شیلنگ با مدل PLUTON TWIN

 

شیلنگی لاستیکی دوقلو با لایه تقویتی نخی(جهت افزایش ضریب ایمنی)،سبک و انعطاف پذیر برای انتقال گازهای جوشکاری می باشد که دارای طول عمر مناسب و پوشش مقاوم در برابرجرقه های آتش بوده وشرایط جوی بر روی آن تاثیر مخرب نخواهد داشت. خط شلنگ دوگانه ؛ باعث حذف اتصالات غیر ضروری می گردد.. این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های   5 میلیمتر تا 20 میلیمتر ودر دمای 30- تا 80 درجه سانتیگراد تا فشار کاری 20 بارقابل استفاده می باشد.

 

- شیلنگ با مدل VULPANE

 

شیلنگی لاستیکی با لایه تقویتی نخی(جهت افزایش ضریب ایمنی)،سبک و انعطاف پذیر جهت انتقال گاز مایع ( (LPG در مخازن،گرمکن ها و خطوط گاز و فرایند جوشکاری می باشد که دارای طول عمر مناسب و پوشش مقاوم بوده وشرایط جوی بر روی آن تاثیر مخرب نخواهد داشت. این شیلنگ ها در قطرهایی با اندازه های   6.3 میلیمتر تا 19 میلیمتر ودر دمای 30- تا 80 درجه سانتیگراد تا فشار کاری 20 بارقابل استفاده می باشد.