شیر توپی (Ball Valve)
	شیر توپی (Ball Valve)
	شیر توپی (Ball Valve)

شیر توپی (Ball Valve)

شیر توپی (Ball Valve)
شیرهای توپی در مسیر جریان، یک کره یا توپ که شامل یک ورودی است و حول یک محور عمودی نسبت به جهت جریان سیال دوران می نماید را در خود جای داده اند .این گونه شیرها عموما برای بازو بست جریانات هوا و گاز و برخی مواد خورنده به کار می روند .انواع آب بند های فلزی و فلوئورو پلاستیک قابلیت استفاده اینگونه شیرها را در دماها ی مختلف امکانپذیر می سازد.شیر های توپی با برشV شکل برای کنترل جریان سیالات چسبنده که شامل جریان ذرات جامد و یا فیبرها می باشند نیز به کار می رود .
این شیرها از نظر نوع بدنه به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند:
1- Fully welded
2- (Three-piece body (side or end-entry
3- Split-body
4- Top-entry
همچنین شیرهای توپی بر اساس نحوه استقرار توپی در محفظه خود ونیز شکل ورودی آن به شش نوع اصلی نیز طبقه بندی می شوند:
1- Trunnion Mounted Ball Valve
2- Floating Ball Valve
3- Rising Stem Ball Valve
4- Full-Port Ball Valve
5- Reduced-Port Ball Valve
6- V-Port Ball Valve

بدیهی است که انتخاب نوع بدنه و نحوه استقرار و شکل ورودی های این نوع شیرها با توجه به فشار کاری و نوع سیال و همچنین قابلیت آب بندی هر یک از آنها انتخاب می گردد.