شیرهای ساچمه ای (Globe valve)
شیرهای ساچمه ای (Globe valve)
شیرهای ساچمه ای (Globe valve)

شیرهای ساچمه ای (Globe valve)

شیر های ساچمه ای از دسته شیرهای خطی ‏‎)‎‏ ‎ (linear‎به حساب می آیند که قسمت انتهایی مجرابند آن بشکل کروی یا مخروطی ساخته می شود و با تماس روی نشیمنگاه(‎Seat Ring ‎) مسیر جریان را می بندد. این گونه از شیرها به دلیل عدم فرسودگی در حالت نیمه باز نه تنها می توانند برای حالت بازو بست مورد استفاده قرار گیرند بلکه به عنوان تنظیم کننده جریان در شیرهای کنترلی نیز به کار می روند.
به دلیل شکل داخلی بدنه ؛ اینگونه شیرها اغلب باعث تغییر ناگهانی جهت جریان شده که این امر کاربرد آنها را به مواردی که افت فشار سیال مسئله اساسی در خطوط لوله به شمار نمی آید محدود می نماید.در مواردی که محاسبات لازم جهت انتخاب اندازه و نوع شیر به درستی صورت نپذیرد کاویتاسیون و صدای ناهنجار از جمله ایرادات رایج در این نوع شیرها به حساب می آید.
به صورت کلی اختلاف فشار در اطراف دیسک در اینگونه شیرها نباید از 20 درصد فشار ورودی یاPsi 200 (هر کدام که کمتر باشد) تجاوز کند.الیته شیرهایی با طراحی خاص می توانند اختلاف فشاری بیش از این را نیز تحمل نمایند.
از لحاظ شکل بدنه اینگونه شیرها به سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند:
1-TEE PATTERN GLOBE VALVE
معمول ترین نوع شیرهای ساچمه ای است با دیافراگم Z شکل که بیشترین افت فشار را به وجود می آورد.
2-ANGLE PATTERN GLOBE VALVES
طرح اصلاحی برای نوع اول بوده که دارای زاویه 90 درجه می باشد.
3-WYE PATTERN GLOBE VALVES
کمترین افت فشار را به وجود می آورد و زاویه آن 45 درجه می باشد.
کاربرد این نوع شیرها را می توان عمدتا در موارد ذیل مشاهده نمود:
• Cooling water systems
• Fuel oil systems
• Feed water or chemical feed systems
• Boiler and main steam vents and drains
• Turbine lube oil system and others