شـــــــــــــیـــــر اطــــمــــیــــنـــان    (Safety Relief Valve)
شـــــــــــــیـــــر اطــــمــــیــــنـــان    (Safety Relief Valve)
شـــــــــــــیـــــر اطــــمــــیــــنـــان    (Safety Relief Valve)

شـــــــــــــیـــــر اطــــمــــیــــنـــان (Safety Relief Valve)

 شیر اطمینان شیري است که توسط یک فنر بسته شده است و با رسیدن فشار پشت شیر به یک فشار استاتیکی مشخص عمل کرده و به سرعت باز می شود به این عمل POP کردن شیر می گویند.
از موارد کاربرد این گونه شیر ها می توان به پمپهاي هیدرولیک،کمپرسورهاو دیگ هاي بخار،توربین ها، ظروف ولوله ها وسایر تاسیسات تحت فشار که محتواي گاز یا مایعات هستند اشاره کرد که با هدفهای گوناگونی همچون : حفظ ایمنی سیستم، حفظ فشار سیستم در محدوده‌ی مورد نیاز، جلوگیری از آسیب به دستگاه‌ها، سیستم‌های اطفاء حریق مورد استفاده قرار می گیرند.
 شیرهای اطمینان در صورت بالا رفتن از حد مجاز فشار بطور خودکار باز و با خارج کردن مقداري از محتواي دستگاه فشار آن را تا حد مجاز پایین می آورند.
 از اجزاء شیر اطمینان می توان به: , Lifting Device, Nozzle, Seat, Body, Bonnet, Disk, Spring, Spring adjuster, CAP اشاره کرد.
 شیرهاي اطمینان طوري انتخاب می گردند که نه فقط در فشار معینی باید باز شوند بلکه ظرفیت آنها طوري است که مقادیر زیادي مایع یا گاز محتوي را که در اثر حرارت (تبخیر مایعات یا انبساط گازها ) تغییر حالت داده است باید خارج کنند و این شیرها به سه نوع مشخص می شوند:

 Safety Valve: شیرهایی که روي مخازن و دستگاه هاي محتوي گاز نصب میشوند.
 Relief Valve: شیرهایی که روي مخازن و دستگا ه هاي محتوي مایع نصب می شوند.
 Safety Relief Valve :شیرهایی که بر روي منابع و دستگاه هاي محتوي گاز و مایع نصب می شوند.
 Back Pressure لاین خروجیPSV می تواند توسط یک لوله به هواي آزاد (فشار اتمسفر) تخلیه گردد یا اینکه به یک خط دیگر هدایت گردد. فشار خط خروجی بهBack pressure موسوم است. بر این اساس شیرهای اطمینان به 4 دسته تقسیم می گردند:
1- Conventional Safety Relief Valve
این شیر دارای فنری است که در خارج از محفظه تخلیه فشار قرار دارد و خصوصیات عملکردی این شیر (فشار باز شدن ، فشار بسته شدن مجدد و میزان حجم آزاد شده ) ارتباط مستقیم با فشار برگشتی ( Back Pressure ) دارد.
Balanced Safety Relief Valve-2
 این شیرها برای کاهش اثر فشار برگشتی (Back Pressure)، بر عملکرد شیر طراحی گردیده‌اند. در این شیرها فشار برگشتی این شیر دارای فنری است که در خارج از محفظه‌ی تخلیه فشار قرار دارد و خصوصیات عملکردی این شیر ( فشار باز شدن ، فشار بسته شدن مجدد و میزان حجم آزاد شده ) ارتباط مستقیم با فشار برگشتی (Back Pressure)، دارد اثر را بر روی خصوصیاتی چون فشار عمل‌کردن، فشار بسته‌شدن و حجم تخلیه شده دارد.
Internal Spring Safety Relief Valve-3
در این شیر فنر و سایر قطعات مکانیزم عمل‌کننده در محفظه‌ی فشار قرار دارند.
Pilot Operated Relief Valve-4
این شیر، یک شیر آزاد کننده‌ی فشار می‌باشد که در واقع در آن، دو شیر با یکدیگر ترکیب می‌گردند. شیر اول که در حقیقت شیر اصلی و آزاد‌کننده‌ی فشار می‌باشد بوسیله‌ی شیر دوم کنترل می‌گردد. شیر دوم یک شیر خود القایی می‌باشد.